© Internet

Wien huet et net matkritt. Nom Referendum virun e puer Joer, sinn d’Katalanen an d’Basken a Spuenie getrennte Weeër gaangen. Dat gëtt haut gefeiert um Onofhängegkeetsdag vun Granada.

Rektifikatioun:
D’RTL Redaktioun huet an enger investigativer Recherche erausfonnt, dass et bei dem Kopéieren an journalisteschen Oparbechten vun der originaler Meldung zu enger Verwiesslung koum. Gemengt ass natierlech net d’Stad Gran Canaria a Katalanien, mee den Inselstaat Grenada, deen seng Onofhängegkeet vun de Fransouse feiert.